THIẾT BỊ TẦU THUỶ VÀ NGOÀI KHƠI - THIẾT BỊ TẦU THUỶ - Diesel Engine