MIT MESO-JET FOR MESOTHERAPY, DETAL CLINIC

VIETIN INVESTMENT AND INDUSTRIAL CORP.
  • HEALTH CARE
  • MIT MESO-JET FOR MESOTHERAPY, DETAL CLINIC

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Tần suất tiêm lớn đạt đến 600 lần mỗi giờ
Tiêm không đau và giảm tổn thương mô
Tiêm bắp tiêm dưới da và tiêm trong da
Giảm thời gian 50% so với tiêm kim
Định sẵn liều tiêm rất chính xác 0.02,0.05,0.1cc
An toàn ,tin cậy, tiêm nhanh và rất chính xác
Thiết bị sử dụng công nghệ mới tiên tiến trên thị trường
Sử dụng khí CO2 hoặc khí nén để đẩy thuốc tiêm

A state of the art drug delivery 
System for medical applications
Designed for facial and other sensitive body areas injections
Safe, fast and extremely accurate
Reducer the pain and stress associated with needie seringes
For intra- dermal subcutaneous and intramuscular injections
Simple and easy to use
fixed and accurate does of 0,02 or 0,05 or 0,1 cc
Propelled by CO2 or compressed air
Designed for the patient comfort
Reducer the treatment sesson time by up to 50%
Can inject up to 600 in jections per hour.
Sản phẩm khác cùng loại