THIẾT BỊ TẦU THUỶ VÀ NGOÀI KHƠI - THIẾT BỊ DÀN KHOAN, KHAI THÁC, XD NGOÀI KHƠI - Wellhead Equipments